Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU
Przyjmowanie skarg i wniosków
 1. Skargi i wnioski mogą być złożone w interesie własnym, innych osób, a także w interesie społecznym.
 2. Kwalifikacji skarg i wniosków dokonuje Dyrektor Żłobka.
 3. Skargi i wnioski składa się:
  • listownie na adres: Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 2
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl, kancelaria@zlobekswinoujscie.pl
  • faksem na numer tel. 91 321 45 07
  • osobiście w sekretariacie
 4. Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje się codziennie w godzinach pracy sekretariatu
 5. Skargi i wnioski, uwagi w sprawach dotyczących:
  • dziecka - rodzice / opiekunowie prawni kierują niezwłocznie i bezpośrednio do wychowawcy oddziału dzieci
  • personelu żłobka, funkcjonowania i organizacji żłobka, kierujemy do dyrektora żłobka.
 6. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 7. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach od 9:00 do 11:00
Rozpatrywanie skarg i wniosków
 1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 2. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
 3. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor żłobka lub osoby przez niego wyznaczone.
 4. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 5. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić przedmiotu, Dyrektor Żłobka wzywa wnoszącego skargę lub wniosek, do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 6. Skargi lub wnioski, które nie wymagają zbierania wyjaśnień, informacji i dowodów, winny być załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, natomiast skargi wymagające uzgodnień, porozumień powinny być rozpatrzone i załatwione najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania skargi.
 7. Za załatwienie pozytywne uważa się skargi, które w toku postępowania wyjaśniającego zostały potwierdzone w całości lub części.
 8. Za załatwienie negatywne uważa się skargi ,w których wskazane nieprawidłowości nie znalazły potwierdzenia.
 9. Skargi i wnioski składa się niezwłocznie po wystąpieniu niepokojącej sytuacji w placówce, najpóźniej do 14 dni kalendarzowych; po tym okresie skarg nie rozpatruje się.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014