Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU
TERMINY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA - 2024 / 2025
 1. Rodzic / prawny opiekun dziecka pobiera wniosek „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 2024 / 2025 „ wraz z załącznikami ze strony www.zlobekswinoujscie.pl lub osobiście z sekretariatu żłobka. Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – rok 2024 / 2025 - dostępna po 15 kwietnia 2024r.
 2. Termin składania dokumentów – od dnia 01.05.2024r. do dnia 31.05.2024r. do godz. 12:00
 3. Miejsce składania dokumentów:
  1. osobiście w sekretariacie żłobka w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 12:00
  2. elektronicznie na email: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl ( zdjęcia dokumentów nie są rozpatrywane)
  3. pocztą tradycyjną na adres: Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”, 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 2.
 4. Ogłoszenie wyników dzieci przyjętych, nieprzyjętych, niezakwalifikowanych
  1. Termin: 12.06.2024 r. po godz. 13:00
  2. Miejsce: tablica ogłoszeń w siedzibie Żłobka przy ul. Wyspiańskiego 2

   Uwaga! Informacji o wynikach nie udziela się telefonicznie.

 5. Lista rezerwowa dla dzieci nieprzyjętych:
  1. Rodzic/opiekun prawny kandydata może dokonać wpisu dziecka na listę rezerwową w sekretariacie żłobka do dnia 20.06.2024r.
  2. Wpisu na listę rezerwową rodzic/prawny opiekun dokonuje osobiście.
 6. Po zakończeniu naboru rekrutacji dzieci do żłobka:
  1. Zebrania informacyjne rodziców dzieci przyjętych do żłobka odbędą się w dniach: 17 – 20 .06. 2024 r. wg. ogłoszenia na tablicy informacyjnej
  2. Z rodzicami / prawnymi opiekunami dzieci przyjętych do Żłobka zawierana będzie Umowa określająca szczegółowe zasady korzystania ze Żłobka

   Umowy z rodzicami / prawnymi opiekunami dzieci przyjętych do żłobka będą podpisywane
   w dniach od 21.06.2024r do dnia 01.07. 2023r. w godz. od 9:00 do 13:00

   1. Z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału I - w dniu 21.06.2024r.
   2. Z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału II - w dniu 24.06.2024r.
   3. Z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału III - w dniu 25.06.2024r.
   4. Z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału IV - w dniu 26.06.2024r.
   5. Z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału V - w dniu 27.06.2024r.
   6. Z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału VI - w dniu 28.06.2024r.
   7. Z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału VII - w dniu 01.07.2024r.
  3. Miejsce podpisania Umowy - Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” przy ul. Wyspiańskiego 2

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Żłobku.


"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014