Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU
Procedura przyjmowania dzieci do czynnego żłobka w okresie przerwy letniej w działalności żłobka
 1. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, którzy nie mają możliwości zorganizowania opieki w okresie przerwy letniej żłobka, mogą złożyć podanie / wniosek o przydział na wolne miejsce w czynnym żłobku.
 2. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc w oddziale dzieci zbliżonym do wieku dziecka.
 3. Miejsce składania dokumentów – sekretariat żłobka przy ul. Wyspiańskiego 2,
 4. Wniosek o którym mowa w pkt. 1 rodzice/ prawni opiekunowie składają osobiście.
 5. Na dyżur letni do czynnego żłobka rodzice dzieci ze żłobka przy ulicy:
  1. Wyspiańskiego 12 ( oddział VI i VII ) składają wnioski na m-c lipiec;
  2. Wyspiańskiego 2 ( oddział I, II, III, IV ) składają wnioski na m-c sierpień;
  3. Sosnowa 16 ( oddział V ) składają wnioski na m-c lipiec lub sierpień
 6. Termin składania wniosków: od dnia 02 maja do dnia 10 maja w godz. od 9:00 do godz. 12:00
 7. Dyrektor Żłobka ustala termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej.
 8. Informacji o przyjęciu / nieprzyjęciu dziecka do żłobka udziela zainteresowanym - pracownik sekretariatu żłobka w dniach od 17 do 22 maja w godz. 9:00 do 12:00, nr tel. 91 321 45 07
 9. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka na okres letni w ramach posiadania wolnych miejsc:
  1. Do Żłobka czynnego w okresie przerwy letniej przyjmuje się dzieci, których rodzice:
   1. są mieszkańcami Gminy Miasta Świnoujście
   2. pracują zawodowo i przedstawią zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie zawierające informację o nie przebywaniu rodzica na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim - ważne 30 dni od daty wystawienia
   3. nie posiadają zaległości finansowych w opłatach za żłobek;
  2. W przypadku zgłoszonej większej liczby wniosków od liczby wolnych miejsc , pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci rodziców spełniających warunki o których mowa w pkt. 1) oraz:
   1. z rodzin wielodzietnych ( zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych)
    Dokumenty potwierdzające w/w kryterium:
    • oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka, przedłożenie danych rodzeństwa (wiek i liczba rodzeństwa)

    lub

    z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka ;
    Dokumenty potwierdzające w/w kryterium:
    • orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli brak w dokumentacji dziecka w żłobku
   2. wychowywane samotnie przez rodzica, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych
    Dokumenty potwierdzające w/w kryterium:
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód,
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację,
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów,
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich,
    • odpis postanowienia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej
    • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,
    • akt zgonu
 10. Dla dzieci nie przyjętych ze względu na brak wolnych miejsc tworzy się listę rezerwową.
 11. Rodzic/opiekun prawny dziecka może dokonać wpisu na listę rezerwową osobiście w sekretariacie żłobka do dnia 23 maja do godz.12:00.
 12. Dziecko z listy rezerwowej wg. kolejności zostaje przyjęte w chwili uzyskania wolnego miejsca w oddziale dzieci o zbliżonym wieku.
 13. Rezygnację z przyznanego miejsca w okresie przerwy urlopowej rodzic obowiązany jest zgłosić pisemnie, nie później niż w pierwszym dniu tego okresu.
 14. Rodziców / prawnych opiekunów, których dzieci są przyjmowane do czynnych oddziałów, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich procedur i regulaminów obowiązujących w żłobku oraz do bezzwłocznego stawienia się na każde uzasadnione wezwanie pracownika żłobka.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014