Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Procedura bezpiecznego pobytu dzieci w żłobku

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Żłobek w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie żłobka.
 3. Żłobek zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada opiekun.
 4. Opiekun jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa, a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest priorytetem wszelkich jego działań.
 5. Dzieci są przyprowadzane do żłobka od godziny otwarcia tj. 6.15 przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko w szatni i przekazują opiekunowi grupy, do której uczęszcza dziecko.
 6. Osoba odbierająca dziecko od rodzica zwraca uwagę, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie.
 7. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece starszego opiekuna i 3-5 opiekunów.
 8. Opiekunowi nie pozostawiają dzieci w grupie bez opieki.
 9. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku żłobka. Dziecko przez cały czas jest otoczone opieką pracownika żłobka.
 10. Podczas pobytu dzieci na terenie żłobka od pierwszych dni września uczy się dzieci lub przypomina o rozkładzie pomieszczeń, korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 11. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na opiekunie spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.
 12. Opiekun nie prowadzi rozmów z rodzicami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga jest skupiona wyłącznie na podopiecznych. Opiekun ma świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 13. Opiekunowie obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych opiekun zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 14. Opiekun systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zajęcia grupowe są przemyślane organizacyjnie pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Opiekun przewiduje ewentualne zagrożenia i im przeciwdziała.
 15. Przy przemieszczaniu się grupy po terenie żłobka, jak i poza nim, dzieci ustawiają się pojedynczo, jedno za drugim lub parami.
 16. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek są zgodne z obowiązującym w żłobku regulaminem wycieczek i spacerów.
 17. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie żłobka, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką opiekunów.
 18. Codziennie rano wyznaczony pracownik sprawdza, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Pracownik ma świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.
 19. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez opiekuna. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę opiekun każdorazowo sprawdza, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 20. Opiekun wie, kto odbiera dziecko ze żłobka. Obowiązkiem opiekunów jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
 21. Odbiór dzieci ze żłobka jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione pisemnie. Nie odbieranie dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone orzeczeniem sądowym; upoważnienie powinno być złożone na początku roku żłobkowego, a potem przechowywane w dokumentacji. Upoważnienia są ważne przez cały okres uczęszczania dziecka do żłobka i mogą zostać w każdej chwili odwołane i zmienione.
 22. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze żłobka. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
 23. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika żłobka i potwierdzającego wcześniejszą informację.
 24. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel żłobka jest obowiązany zatrzymać dziecko w żłobku do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku wzywa się drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe opiekun ma prawo wezwać Policję.
 25. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka nie później niż do momentu zamknięcia żłobka tj. do godziny 16.45.
 26. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
 27. Opiekun jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców. W sytuacji, gdy rodzic, prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy żłobka opiekun powiadomia o tym telefonicznie rodziców dziecka; w przypadku braku kontaktu z rodzicami – dyrektora a następnie policję.
 28. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie żłobka lub poza nim opiekun natychmiast powiadamia pielęgniarkę starszą / dyrektora, udziela pierwszej pomocy, zawiadamia rodziców lub prawnych opiekunów, podejmuje środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, czy pozostałych pracowników żłobka.
 29. Do żłobka nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w żłobku, rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.
 30. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do żłobka do czasu całkowitego wyleczenia.
 31. Pracownicy żłobka nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
 32. Żłobek bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy
 33. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.
 34. Żłobek pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 35. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora lub złożyć oświadczenie o indywidualnym ubezpieczeniu z podaniem numeru polisy.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014