Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Aktualności

Informacja z dnia 26.02.2024r.

1. REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „KUBUŚ PUCHATEK” NA ROK 2024 / 2025

Termin składania dokumentów od dnia 01.05.2024r do dnia 31.05.2024r.

 • osobiście w sekretariacie żłobka w dni robocze w godz. od 9:00 do godz. 12:00
 • elektronicznie na email: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”, 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 2,

Procedura rekrutacji dzieci do żłobka na rok 2024 / 2025 i Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – rok 2024 / 2025 będą dostępne po 15 kwietnia 2024r. w pliku REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA

2. TERMINY – DOSTĘPNE W PLIKU REKRUTACJA DZIECI DO ZŁOBKA


Informacja dla rodziców z dnia 2.01.2024r.

Na podstawie Uchwał Rady Miasta Świnoujście w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu, od stycznia 2024r. zmienia się wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka. Powyższe zmiany są dostępne na stronie www.zlobekswinoujscie.pl w pliku „Opłaty za żłobek”


Informacja z dnia 15.12.2023r.

PRZERWA LETNIA W DZIAŁALNOSCI ŻŁOBKA – 2024 ROK

 1. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 2 ( oddział nr I, II, III, IV ) - nieczynny od 1 do 31 sierpnia.
 2. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 12 ( odział nr VI i VII ) - nieczynny od 1 do 31 lipca.
 3. Żłobek przy ul. Sosnowej 16 ( oddział nr V ) – nieczynny wg. harmonogramu pracy Przedszkola Miejskiego nr 9 – miesiąc lipiec lub sierpień;

Informacje szczegółowe znajdują się w pliku „ Rekrutacja dzieci do czynnego żłobka w okresie przerwy letniej”


Informacja z dnia 27.03.2023r.
 1. REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „KUBUŚ PUCHATEK” NA ROK 2023 / 2024

  Termin składania dokumentów od dnia 01.05.2023r do dnia 31.05.2023r.

  • osobiście w sekretariacie żłobka w dni robocze w godz. od 9:00 do godz. 12:00
  • elektronicznie na email: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl
  Procedura rekrutacji dzieci do żłobka na rok 2023 / 2024 i Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – rok 2023 będą dostępne po 15 kwietnia 2023r. w pliku REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA

 2. PRZERWA LETNIA W DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „KUBUŚ PUCHATEK”
  1. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 2 jest nieczynny od 1 do 31 sierpnia.
  2. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 12 jest nieczynny od 1 do 31 lipca.
  3. Żłobek przy ul. Sosnowej 16 – jest nieczynny wg. harmonogramu pracy Przedszkola Miejskiego nr 9 – miesiąc lipiec lub sierpień;
 1. Termin składania wniosków: od dnia 02 maja do dnia 12 maja 2023r. do godz. 12:00
 2. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka na okres letni w ramach posiadania wolnych miejsc w drugim żłobku oraz "Wniosek o przydział miejsca dla dziecka do drugiego Żłobka w okresie zamknięcia placówki" zostaną udostępnione rodzicom po 15 kwietnia 2023r. w pliku REKRUTACJA DZIECI DO CZYNNEGO ŻŁOBKA W OKRESIE PRZERWY LETNIEJ.

Rozliczenie opłaty za m-c styczeń 2023
 1. Opłata za wyżywienie - 270,90 zł.

  Kwota podlega zwrotowi za dni nieobecności dziecka w Żłobku, zgłoszone do godz. 8:00 w dniu pierwszej nieobecności dziecka.

 2. Opłata za pobyt –

  • 406,35 zł. do dnia 17.01.2023r.
  • 526,75 zł od dnia 18.01.2023r.

Kwota ta nie podlega zwrotowi za dni nieobecności dziecka w Żłobku

Razem oplata za pobyt i wyżywienie - 677,25 zł / miesiąc – do dnia 17.01.2023r.

Razem oplata za pobyt i wyżywienie – 797,65 zł / miesiąc – od dnia 18.01.2023r.


Rozliczenie opłaty stałej

 1. M-c styczeń

  Oplata stała za pobyt do dnia 17 stycznia - 406,35 zł : 31 dni x 17 dni = 222,84 zł

  Opłata stała za pobyt od dnia 18 stycznia - 526,75 zł : 31 dni x 14 dni = 237,89 zł

  Razem 460,73 zł – opłata stała za pobyt

 2. M-c luty

  Opłata stała za pobyt dziecka – 526,75 zł plus

  + wyrównanie opłaty stałej za m-c styczeń:
     w wys. 60,73 zł dla rodziców którym ZUS przyznał dofinansowanie
  lub
     + w wys. 54,38 zł dla rodziców nie otrzymujących dofinansowania


Informacje z dnia 17.01.2023r.

Zgodnie z ogłoszoną w dniu 09.12.2022r. informacją dla rodziców / opiekunów prawnych na tablicy informacyjnej oddziałów żłobka w sprawie zgłaszania nieobecności dzieci, przypomina się, że:

 1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje zwrot wniesionej opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.
 2. Kwoty z tytułu zwrotu opłat za wyżywienie w związku z nieobecnością dziecka zgłoszoną zgodnie z pkt. 4 , pomniejszają należne opłaty w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do żłobka obowiązani są zgłosić nieobecność dziecka w żłobku telefonicznie, powiadomieniem sms lub pocztą elektroniczną, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu pierwszej nieobecności dziecka.
  Nie zgłoszenie nieobecności w terminie skutkuje naliczeniem opłat za wyżywienie bez prawa do odpisu.
 4. Zgłaszający nieobecność dziecka informuje pracownika żłobka jn.

  Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna............................................
  Imię i nazwisko dziecka............................................................................
  Numer oddziału........................................................................................
  Okres nieobecności od ...................................do ....................................


  Kontakt telefoniczny:
  1. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 2 ( dzieci z oddziału I, II, III i IV )
   Tel. stacjonarny – nr 91 321 45 07 ( w godz. pracy placówki)
   Tel. komórkowy – nr 572 802 470 ( tylko powiadomienia sms – całodobowo)
   Email: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl ( całodobowo)
  2. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 12 ( dzieci z oddziału VI i VII )
   Tel. komórkowy – nr 506 647 091 ( tylko powiadomienia sms – całodobowo)
  3. Żłobek przy ul. Sosnowej 16 ( dzieci z oddziału V )
   Tel. komórkowy - nr 601 593 002 (tylko powiadomienia sms – całodobowo)


 5. Opłatę za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku rodzice / prawni opiekunowie uiszczają za dany miesiąc z góry do 15-go dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

Informacje z dnia 03.01.2023r.
 1. REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „KUBUŚ PUCHATEK” NA ROK 2023 / 2024

  Termin składania dokumentów od dnia 15.04.2023r do dnia 31.05.2023r.

  • osobiście w sekretariacie żłobka w dni robocze w godz. od 9:00 do godz. 12:00
  • elektronicznie na email: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl

  Procedura rekrutacji dzieci do żłobka na rok 2023 / 2024 i Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – rok 2023 będą dostępne pod koniec miesiąca marca 2023r. w pliku REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA

 2. PRZERWA LETNIA W DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „KUBUŚ PUCHATEK”

  1. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 2 jest nieczynny od 1 do 31 sierpnia.
  2. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 12 jest nieczynny od 1 do 31 lipca.
  3. Żłobek przy ul. Sosnowej 16 – jest nieczynny wg. harmonogramu pracy Przedszkola Miejskiego nr 9 – miesiąc lipiec lub sierpień;

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, którzy nie mają możliwości zorganizowania opieki w okresie przerwy letniej żłobka, mogą złożyć podanie / wniosek o przydział na wolne miejsce w drugim żłobku.
 2. Termin składania wniosków: od dnia 02 maja do dnia 12 maja 2023r. do godz. 12:00
 3. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka na okres letni w ramach posiadania wolnych miejsc w drugim żłobku oraz "Wniosek o przydział miejsca dla dziecka do drugiego Żłobka w okresie zamknięcia placówki" zostaną udostępnione rodzicom pod koniec miesiąca marca 2023r. w pliku AKTUALNOŚCI

Informacje z dnia 16.08.2022r.
 1. CZAS PRACY ŻŁOBKA - od godz. 6:30 do godz. 16:30

 2. PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU - od godz. 6:30 do godz. 8:15 od poniedziałku do piątku

  Każdorazowo przed wejściem na teren żłobka – rodzice / osoby trzecie obowiązane są do wykonania:

  • dezynfekcji rąk (preparat do dezynfekcji rąk jest dostępny w holu żłobka wraz z instrukcją),
  • zachowywania dystansu społecznego.

  Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, nie posiadające objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych tj. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność,

  • dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez osobę dorosłą ( matkę lub ojca lub osobę upoważnioną)
  • osoba upoważniona do odbioru dziecka:
   • jest osobą posiadającą upoważnienie od rodziców dziecka, które znajduje się w oddziale żłobka,
   • wyraziła zgodę i złożyła stosowne oświadczenia znajdujące się w oddziale żłobka oraz wyraziła zgodę na każdorazowe wylegitymowanie się;
   • zna procedury bezpieczeństwa obowiązujące w żłobku i posiada pełna świadomość związaną z możliwymi konsekwencjami zdrowotnymi mogącymi wystąpić na skutek przebywania w placówce a w szczególności osoby powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi;
 3. OBOWIĄZKI RODZICA

  • przed wejściem do oddziału:
  • dokonuje rejestracji elektronicznej obecności dziecka,
  • wprowadza dziecko zdrowe bez objawów chorobowych tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar… (wstępny pomiar temperatury u dziecka rodzic wykonuje w domu),
  • informuje wychowawcę o aktualnym stanie zdrowia dziecka,
  • po rozebraniu dziecka z odzieży wierzchniej dziecko zostaje poddane badaniu temperatury i ocenie wizualnej ogólnego stanu zdrowia,
  • po przyjęciu dziecka do oddziału rodzic informuje pracownika o godzinie odbioru dziecka a następnie opuszcza budynek;

  Jeżeli dziecko w trakcie pobytu w żłobku przejawi niepokojące objawy chorobowe (podwyższona temperatura, kaszel, ból gardła, duszność, osłabienie) – rodzic po otrzymaniu informacji telefonicznej o stanie zdrowia dziecka obowiązany jest do niezwłocznego zabrania dziecka ze żłobka a następnie skontaktowania się z lekarzem.

Załącznik:


Informacje z dnia 24.01.2022r.

W DNIACH OD 24 DO 28 STYCZNIA NIE PRZYJMUJE SIĘ INTERESANTÓW.

WSZELKIE WNIOSKI, PODANIA MOŻNA dostarczać do Żłobka drogą elektroniczną na email sekretariat@zlobekswinoujscie.pl lub składać do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do budynku.

Telefon kontaktowy: 91 321 45 07

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz. U. 2022 poz. 149


Informacje z dnia 10.01.2022r.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku ( nie dotyczy opłaty za wyżywienie) realizowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dofinansowanie przysługuje rodzicom na dzieci uczęszczające do żłobka i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym tj.

 • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie
 • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem
 • wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia ( poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym)

Wysokość dofinansowania – 400 zł. miesięcznie na dziecko.

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 01.04.2022r. będzie składać rodzic do ZUS. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022r. , to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od dnia 01.01.2022r.

W celu realizacji przez ZUS w/w dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, rodzic zobowiązany jest do złożenia „Oświadczenia uzupełniającego dane dotyczące dziecka” wg. wzoru

Oświadczenie uzupełniające dane dotyczące dziecka

Miejsce złożenia – sekretariat żłobka

Termin złożenia – do dnia 14 stycznia 2022r.


Informacje z dnia 08.11.2021r.

UWAGA !

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, którzy ze względu na trwający stan pandemii mają trudności w ponoszeniu opłat za żłobek mogą złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania.

Wniosek można składać w sekretariacie placówki.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie poprzedzona rozeznaniem Państwa sytuacji dochodowej przez uprawnionego pracownika.

Pobierz druk wniosku (format PDF)


Informacje z dnia 20.10.2021r.
 1. CZAS PRACY ŻŁOBKA - od godz. 6:30 do godz. 16:30

 2. PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU - od godz. 6:30 do godz. 8:15 od poniedziałku do piątku

  Każdorazowo przed wejściem na teren żłobka – rodzice / osoby trzecie obowiązane są do wykonania:

  • dezynfekcji rąk lub noszenia jednorazowych rękawiczek
  • zasłaniania ust i nosa maską

  w trakcie przebywania na terenie placówki

  • zasłaniania ust i nosa maską
  • zachowywania dystansu społecznego min. 1,5 m.

  W holu żłobka wyznaczony pracownik ( wyposażony w maskę zasłaniającą usta i nos ) kontroluje przestrzegania przez rodziców procedur przyprowadzania i odbioru dziecka ze żłobka, reguluje ilość obecnych rodziców na terenie placówki a w szczególności w poszczególnych oddziałach; (w szatni może przebywać maksymalnie dwóch rodziców i dwoje dzieci);

  • dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, nie posiadające objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych tj. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność,
  • dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez 1 osobę dorosłą ( matkę lub ojca lub osobę upoważnioną)
  • osoba upoważniona do odbioru dziecka:
   • jest osobą posiadającą upoważnienie od rodziców dziecka, które znajduje się w oddziale żłobka,
   • jest osobą na stałe przypisaną do odbioru dziecka i nie podlega zmianom personalnym na inną osobę w ciągu całego roku przebywania dziecka w placówce;
   • wyraziła zgodę i złożyła stosowne oświadczenia znajdujące się w oddziale żłobka oraz wyraziła zgodę na każdorazowe wylegitymowanie się;
   • zna procedury bezpieczeństwa obowiązujące w żłobku i posiada pełna świadomość związaną z możliwymi konsekwencjami zdrowotnymi mogącymi wystąpić na skutek przebywania w placówce a w szczególności osoby powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi;
  • rodzice / osoba trzecia i pracownicy zachowują obowiązkowy dystans społeczny – 1,5m.
 3. OBOWIĄZKI RODZICA

  • przed wejściem do budynku:
   • oczekuje na możliwość wejścia do holu budynku zachowując spokój i cierpliwość oraz dystans społeczny pomiędzy oczekującymi i pracownikami;
   • zasłania usta i nos maską, wykonuje dezynfekcję rąk lub zakłada rękawice jednorazowe (preparat do dezynfekcji rąk jest dostępny w holu żłobka wraz z instrukcją )
  • dokonuje rejestracji elektronicznej obecności dziecka
  • wprowadza dziecko zdrowe bez objawów chorobowych tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar… ( wstępny pomiar temperatury u dziecka rodzic wykonuje w domu)
  • informuje wychowawcę o aktualnym stanie zdrowia dziecka przy zachowaniu dystansu 1,5m.
  • sprawdza, czy dziecko nie zabrało z domu zabawek i niepotrzebnych przedmiotów
  • po rozebraniu dziecka z odzieży wierzchniej dziecko zostaje poddane badaniu temperatury i ocenie wizualnej ogólnego stanu zdrowia
  • po przyjęciu dziecka do oddziału rodzic informuje pracownika o godzinie odbioru dziecka a następnie opuszcza budynek;
  • po odebraniu dziecka z oddziału żłobka, rodzic / prawny opiekun wyrejestrowuje elektronicznie obecność dziecka i opuszcza budynek;
  • rodzice, opiekunowie prawni dzieci nie gromadzą się i nie prowadzą między sobą żadnych rozmów na terenie żłobka.

  Jeżeli dziecko w trakcie pobytu w żłobku przejawi niepokojące objawy chorobowe ( podwyższona temperatura, kaszel, ból gardła, duszność, osłabienie ) – rodzic po otrzymaniu informacji telefonicznej o stanie zdrowia dziecka obowiązany jest do niezwłocznego zabrania dziecka ze żłobka a następnie skontaktowania się z lekarzem.

  W przypadku wątpliwości zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady ( tel. 91 321 24 94, po godz. 15:00 – 694 49 37 65 )

 4. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW – sekretariat żłobka przy ul. Wyspiańskiego 2 osobiście lub pocztą elektroniczną na email: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl (zdjęcia dokumentów nie są honorowane)

Podstawa prawna:

 1. Dz.U. 2021 poz. 75 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora nr 15 / 2020r z dnia 08.05.2020r. w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Załączniki:

 1. Oświadczenie , że rodzice / prawni opiekunowie są świadomi odpowiedzialności związanej z wysłaniem dziecka do placówki oraz, że nikt z domowników nie odbywa kwarantanny lub nie przebywa w izolacji.
 2. Upoważnienie rodzica do odbioru dziecka przez osobę trzecia / Oświadczenie upoważnionego do odbioru dziecka

Informacje z dnia 15.03.2021r.

CZAS PRACY ŻŁOBKA : od godz. 6:30 do godz. 16:30

PRZYJĘCIA DZIECI - od godz. 6:30 do godz. 8:15 od poniedziałku do piątku

 1. RODZICE

  każdorazowo przed wejściem na teren żłobka – obowiązani są do wykonania:

  • dezynfekcji rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek
  • zasłaniania ust i nosa maską ochronną

  w trakcie przebywania na terenie placówki

  • zasłaniania ust i nosa maską ochronną
  • zachowywania dystansu społecznego

  W holu żłobka wyznaczony pracownik ( wyposażony w maskę ochronną zasłaniającą usta i nos pilnuje przestrzegania przez rodziców procedur przyprowadzania i odbioru dziecka ze żłobka oraz zachowywania dystansu społecznego; kontroluje i reguluje ilość obecnych rodziców na terenie placówki;

  Przyjęcie dziecka do oddziału

  • dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, nie posiadające objawów chorobowych tj: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność
  • dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez 1 osobę dorosłą,
  • rodzice i pracownicy zachowują obowiązkowy dystans społeczny

  Rodzic – obowiązki

  • przed wejściem do budynku – zasłania usta i nos maską ochronną, wykonuje dezynfekcję rąk lub zakłada rękawice jednorazowe
   (preparat do dezynfekcji rąk jest dostępny w holu żłobka wraz z instrukcją )
  • dokonuje rejestracji elektronicznej obecności dziecka
  • wprowadza dziecko zdrowe bez objawów chorobowych tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar… ( wstępny pomiar temperatury u dziecka rodzic wykonuje w domu)
  • informuje opiekuna o aktualnym stanie zdrowia dziecka przy zachowaniu dystansu 1,5m.
  • sprawdza, czy dziecko nie zabrało z domu zabawek i niepotrzebnych przedmiotów
  • po rozebraniu dziecka z odzieży wierzchniej dziecko zostaje poddane badaniu temperatury i ocenie wizualnej ogólnego stanu zdrowia;
  • po przyjęciu dziecka do oddziału rodzic informuje pracownika o godzinie odbioru dziecka a następnie opuszcza budynek;
 2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE RODZICA

  • aktualne zaświadczenia o wykonywaniu zatrudnienia rodziców w celu potwierdzenia , iż wykonywanie przez osobę obowiązków służbowych/zawodowych uniemożliwia aktualne sprawowanie opieki nad dzieckiem
  • złożenie oświadczenia, że są świadomi odpowiedzialności związanej z wysłaniem dziecka do placówki oraz, że nikt z domowników nie odbywa kwarantanny lub nie przebywa w izolacji;
  • Upoważnienie rodzica do odbioru dziecka przez osobę trzecią i Oświadczenie upoważnionego do odbioru dziecka ze Żłobka
 3. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW – SEKRETARIAT ŻŁOBKA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2

  Podstawa prawna:

  1. Dz.U. 2021 poz. 75 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 4. Załączniki:


Informacja z dnia 26.03.2021r.

UWAGA RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26.03.2021r.( Dz.U. 2021 poz 560 ) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w  terminie od 29.03. do 11.04. 2021r. ograniczone zostaje funkcjonowanie żłobka.

Wyjątki w pracy placówki stanowią dzieci osób uwzględnionych w powyższym rozporządzeniu tj osób którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Osoby upoważnione do korzystania z opieki nad dzieckiem w żłobku, które ze względu na obowiązki zawodowe wymienione wyżej, nie mogą zapewnić dziecku opieki proszone są o napisanie wniosku i przesłanie go drogą mailową na adres sekretariat@zlobekswinoujscie.pl lub dostarczenie go do placówki najpóźniej w momencie przyprowadzenia dziecka  do placówki.

Uwaga:

 • Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej ZUS

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” w Świnoujściu
Elżbieta Jabłońska Kowina

Pobierz wzór wniosku o organizację opieki w żłobku (PDF).


Informacja z dnia 26.03.2021r.

Zgodnie z wytycznymi rządowymi żłobek ogranicza działalność od dnia 29.03 do 09.04.2021r.

W w/w okresie do żłobka będą przyjmowane dzieci rodziców/ prawnych opiekunów, którzy:
aktualnie wykonują pracę zawodową

 1. w systemie ochrony zdrowia: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni , pracownicy aptek itp.
 2. w służbach mundurowych: wojsko, policja , straż pożarna, graniczna

oraz, którzy

 • aktualnie nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 • nie przebywają na zasiłkach opiekuńczych, wychowawczych oraz urlopach

Przyprowadzane dzieci w/w rodziców / prawnych opiekunów nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych grypopodobnych.

Podczas pierwszego przyjęcia dziecka na oddział rodzice będą poddani weryfikacji względem zatrudnienia wg. dokumentów, które aktualnie są w posiadaniu żłobka.

Pozostałe regulacje pozostają bez zmian.


ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Świnoujściu z dnia 25.09.2020 r. w sprawie ustalenia planu dyżurów wakacyjnych w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” w 2021 roku

PLAN DYŻURÓW WAKACYJNYCH
w Żłobku Miejskim "Kubuś Puchatek" w 2021 roku

MIESIĄC LIPIEC 2021r.

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” przy

 1. ul. Wyspiańskiego 2 – będzie czynny od 01 do 31 lipca
 2. ul. Wyspiańskiego 12 będzie nieczynny

MIESIĄC SIERPIEŃ 2021r.

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” przy

 1. ul. Wyspiańskiego 12 – będzie czynny od 01 do 31 sierpnia
 2. ul. Wyspiańskiego 2 będzie nieczynny

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” przy ul. Sosnowej 16

 • będzie czynny wg. harmonogramu pracy Przedszkola Miejskiego nr 9 (miesiąc lipiec lub sierpień)

Żłobek w okresie wakacyjnym będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 16:00

Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci aktualnie uczęszczające do Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek”. Pierwszeństwo do skorzystania z dyżuru letniego mają dzieci już uczęszczające do żłobka dyżurującego w danym miesiącu.

Rodzice obowiązani są do złożenia Karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni do Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek”.
Termin składania dokumentów od 01.04.2021 r. do 31.05.2021 r.
Miejsce - sekretariat żłobka.

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w 2021 roku

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.); uchwały Nr XI/81/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia statutu żłobka oraz zarządzenia nr 24/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego ”Kubuś Puchatek” w Świnoujściu z dnia 02.12.2019r., w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Żłobka Miejskiego „ Kubuś Puchatek” w Świnoujściu.


Informacje z dnia 28.08.2020r.

CZAS PRACY ŻŁOBKA OD DNIA 01.09.2020r.
od godz. 6:30 do godz. 16:30

 1. PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU
  od godz. 6:30 do godz. 8:15 od poniedziałku do piątku

  każdorazowo przed wejściem na teren żłobka – rodzice / osoby trzecie obowiązani są do wykonania:

  • dezynfekcji rąk lub noszenia jednorazowych rękawiczek
  • zasłaniania ust i nosa maską lub przyłbicą

  w trakcie przebywania na terenie placówki

  • zasłaniania ust i nosa maską lub przyłbicą
  • zachowywania dystansu społecznego min. 1,5 m.

  W holu żłobka wyznaczony pracownik ( wyposażony w maskę / przyłbicę zasłaniającą usta i nos, rękawice jednorazowe) pilnuje przestrzegania przez rodziców procedur przyprowadzania i odbioru dziecka ze żłobka oraz zachowywania dystansu społecznego; kontroluje i reguluje ilość obecnych rodziców na terenie placówki a w szczególności w poszczególnych oddziałach; ( w szatni może przebywać maksymalnie dwóch rodziców i dwoje dzieci);

  • dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, nie posiadające objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych tj. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność,
  • dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez 1 osobę dorosłą ( matkę lub ojca lub osobę upoważnioną)
  • osoba upoważniona do odbioru dziecka:
   • jest osobą posiadającą upoważnienie od rodziców dziecka a które jest w posiadaniu żłobka,
   • jest osobą na stałe przypisaną do odbioru dziecka i nie podlega zmianom personalnym na inną osobę w ciągu całego roku przebywania dziecka w placówce;
   • wyraziła zgodę i złożyła stosowne oświadczenia znajdujące się w posiadaniu żłobka oraz wyraziła zgodę na każdorazowe wylegitymowanie się;
   • zna procedury bezpieczeństwa obowiązujące w żłobku i posiada pełna świadomość związaną z możliwymi konsekwencjami zdrowotnymi mogącymi wystąpić na skutek przebywania w placówce a w szczególności osoby powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi;
  • rodzice / osoba trzecia i pracownicy zachowują bezwzględnie obowiązkowy dystans społeczny – 1,5m.

  OBOWIĄZKI RODZICA

  • przed wejściem do budynku:
   • oczekuje na możliwość wejścia do holu budynku zachowując spokój i cierpliwość oraz dystans społeczny pomiędzy oczekującymi i pracownikami;
   • zasłania usta i nos maską lub przyłbicą, wykonuje dezynfekcję rąk lub zakłada rękawice jednorazowe
    (preparat do dezynfekcji rąk jest dostępny w holu żłobka wraz z instrukcją )
  • dokonuje rejestracji elektronicznej obecności dziecka
  • wprowadza dziecko zdrowe bez objawów chorobowych tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar… ( wstępny pomiar temperatury u dziecka rodzic wykonuje w domu)
  • informuje wychowawcę o aktualnym stanie zdrowia dziecka przy zachowaniu dystansu 1,5m.
  • sprawdza, czy dziecko nie zabrało z domu zabawek i niepotrzebnych przedmiotów
  • po rozebraniu dziecka z odzieży wierzchniej dziecko zostaje poddane badaniu temperatury i ocenie wizualnej ogólnego stanu zdrowia
  • po przyjęciu dziecka do oddziału rodzic informuje pracownika o godzinie odbioru dziecka a następnie opuszcza budynek;
  • po odebraniu dziecka z oddziału rodzic wyrejestrowuje elektronicznie obecność dziecka i opuszcza budynek;
  • rodzice, opiekunowie prawni dzieci nie prowadzą między sobą żadnych rozmów na terenie żłobka.

  Jeżeli dziecko w trakcie pobytu w żłobku przejawi niepokojące objawy chorobowe ( podwyższona temperatura, kaszel, ból gardła, duszność, osłabienie ) – rodzic po otrzymaniu informacji telefonicznej o stanie zdrowia dziecka obowiązany jest do niezwłocznego zabrania dziecka ze żłobka a następnie skontaktowania się z lekarzem.

  W przypadku wątpliwości zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady ( tel. 91 321 24 94, po godz. 15:00 – 694 49 37 65 )

 2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE RODZICA w trakcie trwania pandemii:

  • aktualne zaświadczenia o wykonywaniu zatrudnienia rodziców w celu potwierdzenia , iż wykonywanie przez osobę obowiązków służbowych/zawodowych uniemożliwia aktualne sprawowanie opieki nad dzieckiem
  • złożenie oświadczenia, że są świadomi odpowiedzialności związanej z wysłaniem dziecka do placówki oraz, że nikt z domowników nie odbywa kwarantanny lub nie przebywa w izolacji;
  • zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka
 3. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I ZAŚWIADCZENIA:

  • Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka”
  • Upoważnienie rodzica do odbioru dziecka przez osobę trzecią.
  • Oświadczenie upoważnionego do odbioru dziecka ze Żłobka Miejskiego "Kubuś Puchatek"
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka i danych wrażliwych
 4. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW – SEKRETARIAT ŻŁOBKA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2
  OSOBIŚCIE LUB
  POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA EMAIL: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl ( tylko scany , zdjęcia nie będą honorowane)

Podstawa prawna:

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. ( IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 3. Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego „KUBUŚ PUCHATEK” – załącznik do zarządzenia nr 13/2020 z dnia 15.04.2020r.
 4. Załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora nr 15 / 2020r z dnia 08.05.2020r. w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Załączniki:


Żłobek wznawia działalność opiekunczą od dnia 18 maja 2020r

Po 63 dniach przerwy spowodowanej stanem epidemii w następstwie której wprowadzono n/w ograniczenia:

 • liczba dzieci w grupie / oddziale 12 – 14
 • zachowanie dystansu społecznego
 • przestrzeganie skutecznego mycia rąk i skutecznej dezynfekcji zgodnie z instrukcjami

Żłobek pracuje w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 16:00

Przyjęcia dzieci do oddziałów od godz. 7:00 do godz. 8:10 od poniedziałku do piątku

Pobierz pełne informacje nt. przebywania dziecka w żłobku

Pobierz zaświadczenie o zatrudnieniu


Ulotka dla rodziców

Pobierz dokument"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014