Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek”

§ 1.

Podstawa prawna regulaminu:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( t. j. Dz.U. 2022 poz. 902)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781 )
 • Rozporządzenie M E N i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( t. j. Dz.U. 2020 poz. 1604).
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( t. j. Dz.U. 2021 poz. 1995)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t. j. Dz.U. 2024 poz. 338)
 • Uchwała nr LXXVI/594/2023 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” w Świnoujściu

§ 2.

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” w Świnoujściu, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki , reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Infrastruktura żłobka, która jest objęta monitoringiem wizyjnym, to budynek żłobka przy ul. Wyspiańskiego 2 i 12
  1. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 2 – obszary objęte monitoringiem:
   1. Teren zewnętrzny - brama wjazdowa, wjazd ze szlabanem, parking, schody wejściowe, plac zabaw. Ilość kamer- 5
   2. Teren wewnętrzny: wózkownie, korytarze, klatka schodowa, bawialnia, sypialnia i jadalnia dzieci. Ilość kamer- 13
  2. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 12 – obszary objęte monitoringiem:
   1. teren zewnętrzny: wjazd, parking, schody wejściowe, plac zabaw. Ilość kamer - 8
   2. teren wewnętrzny: klatka schodowa, korytarze, bawialnie /sypialnie, jadalnie dzieci. Ilość kamer – 24.

§ 3.

Celem monitoringu jest:

 1. Zapewnienie i zwiększenie bezpieczeństwa społeczności żłobka oraz osób przebywających na terenie placówki.
 2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci i pracowników żłobka.
 3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.
 4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże, itp.) w żłobku i na jego terenie.
 5. Ograniczenie dostępu do żłobka i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.
 6. Zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania pracy przez personel oraz realizowania zadań z zakresu wychowania i opieki nad dziećmi.
 7. Sprawowanie nadzoru i kontroli zarządczej.

§ 4.

 1. Monitoring funkcjonuje całą dobę.
 2. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

§ 5.

 1. System monitoringu w Żłobku składa się z:
  1. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku żłobka;
  2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  3. kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV.
 3. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.
 4. Rodzice dzieci oraz pracownicy żłobka są informowani o funkcjonowaniu w żłobku systemu monitoringu wizyjnego.
 5. Miejsca zainstalowania kamer są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
 6. Czas przechowywania danych na nośniku: przeciętnie 14 dni. Po tym okresie dane są kasowane automatycznie.
 7. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.

§ 6.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd wizyjny z kamer znajduje się w pomieszczeniu żłobka przy ul. Wyspiańskiego 2 i 12 Monitor jest tak ustawiony aby osoba postronna, wchodząca do pomieszczenia nie widziała ekranu monitora.
 2. Pracownikiem upoważnionym do wybiórczego obserwowania obrazu i jego kontrolowania jest pracownik sekretariatu i dyrektor.
 3. Zapis ten może być udostępniony w formie oglądu za zgodą dyrektora żłobka tylko w uzasadnionych przypadkach.
  • Dane z zapisu udostępnia się uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sąd, Prokuratura. Nośnik z materiałem archiwalnym może być nagrany i przekazany organom ścigania na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 4. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych
 5. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 7.

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu nośnika z materiałem archiwalnym organom ścigania:

 1. Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór nośnika .
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne nośnika: zawartość (np. nagranie z dnia – dzień, miesiąc, rok, godzina ).
 3. Nośnik zostaje zapakowany do koperty opieczętowanej i podpisanej przez osobę uprawnioną ze strony udostępniającego (dyrektor).
 4. Jeżeli materiał archiwalny jest kopiowany na inny nośnik, obowiązują takie same zasady j. w.
 5. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby wskazane przez dyrektora.

§ 8.

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor żłobka lub administrator systemu informatycznego.
 2. Konserwacja i okresowe przeglądy urządzeń wizyjnych oraz testowanie działania systemu wykonywane jest przez firmę zgodnie z zawartą umową.
 3. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje dyrektor żłobka.
 4. Regulamin może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014