Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W ŻŁOBKU W ROKU 2023

 1. Opłata za wyżywienie - 270,90 zł.
  Kwota podlega zwrotowi za dni nieobecności dziecka w Żłobku, zgłoszone do godz. 8:00 w dniu pierwszej nieobecności dziecka.

 2. Opłata za pobyt -
  • 406,35 zł. do dnia 17.01.2023r.
  • 526,75 zł od dnia 18.01.2023r.
  Kwota ta nie podlega zwrotowi za dni nieobecności dziecka w Żłobku

Razem - 677,25 zł / miesiąc – do dnia 17.01.2023r.

Razem – 797,65 zł / miesiąc – od dnia 18.01.2023r.

Rodzeństwa:

 • W przypadku gdy do żłobka uczęszcza dwoje dzieci z jednej rodziny, opłata za pobyt dla drugiego dziecka wynosi:
  • 203,17 zł. do dnia 17.01.2023r
  • 263,37 zł. od dnia 18.01.2023r
 • W przypadku gdy do żłobka uczęszcza więcej niż dwoje dzieci z jednej rodziny, zwalnia się z opłaty za pobyt każde dziecko objęte opieką w żłobku.

Opłata za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku powyżej 10 godzin wynosi 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki, określoną w art.12 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Termin wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku

 1. Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobka – wnoszą opłaty do dnia 15-go za każdy bieżący miesiąc
 2. Rodzice dzieci przychodzących do placówki po raz pierwszy – wpłatę pierwszą wnoszą do dnia pierwszego przyjęcia dziecka do żłobka ( rodzic okazuje wychowawcy dowód wpłaty w formie papierowej ), następne opłaty realizują jak w pkt. 1

Numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat za żłobek:

BANK PEKAO S.A I o/Świnoujście 30 1240 3914 1111 0000 3087 5931
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, numer oddziału.

ROZLICZANIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

 1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje zwrot wniesionej opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.
 2. Kwoty z tytułu zwrotu opłat za wyżywienie w związku z nieobecnością dziecka zgłoszoną zgodnie z pkt. 3 , pomniejszają należne opłaty w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do żłobka obowiązani są zgłosić nieobecność dziecka w żłobku telefonicznie, powiadomieniem sms lub pocztą elektroniczną, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu pierwszej nieobecności dziecka.
  Nie zgłoszenie nieobecności w terminie skutkuje naliczeniem opłat za wyżywienie bez prawa do odpisu.
 4. Zgłaszający nieobecność dziecka informuje pracownika żłobka jn.

  Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna.........................................................
  Imię i nazwisko dziecka.........................................................................................
  Numer oddziału.....................................................................................................
  Okres nieobecności od ........................................ do ...........................................

Kontakt telefoniczny:

 1. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 2 ( dzieci z oddziału I, II, III i IV )
  Tel. stacjonarny – nr 91 321 45 07
  Tel. komórkowy – nr 572 802 470 ( tylko powiadomienia sms )
  Email: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl
 2. Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 12 ( dzieci z oddziału VI i VII )
  Tel. komórkowy – nr 506 647 091
 3. Żłobek przy ul. Sosnowej 16 ( dzieci z oddziału V )
  Tel. komórkowy - nr 601 593 002

Uchwała nr LXXII/561/2022 Rady Miasta Świnoujście.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu

Pobierz dokument (format PDF)Uchwała nr XLII/336/2021 Rady Miasta Świnoujście.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu

Pobierz dokument (format PDF)Uchwała nr XXIX/227/2020 Rady Miasta Świnoujście.

w sprawie określenia warunków całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Kubuś Puchatek" w Świnoujściu

Pobierz dokument (format PDF)


UCHWAŁA NR XI/82/2011
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu.

Na podstawie art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: czytaj dalej >>

UCHWAŁA NR LV/436/2014
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/82/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: czytaj dalej >>

Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Sujka

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014